Tydzień 3. – DUCH ŚWIĘTY – BUDOWNICZY TWEJ WIARY

Modlitwa uwielbienia Ducha Świętego
Spotkanie w grupach – rozważanie:

Napojeni jednym Duchem (1 Kor 12, 1-13)

Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych. Wiecie, że gdyście byli poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom. Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: „Niech Jezus będzie przeklęty!”. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

 

 

DZIEŃ 2 – ZAPOWIEDŹ DUCHA ŚWIĘTEGO

Słowo życia – J 16, 5-15 

     „Tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży” (1 Kor 2, 11). Teraz Jego Duch jest Tym, który objawia Boga, pozwala nam poznać Chrystusa, Słowo Boga, Jego żywe Słowo, ale nie wypowiada samego siebie. Ten, który „mówił przez proroków”, pozwala nam usłyszeć Słowo Ojca. Jego samego jednak nie słyszymy. Poznajemy Go, gdy objawia nam Słowo i czyni nas zdolnymi do przyjęcia Go w wierze. Duch Prawdy, który „odsłania” nam Chrystusa, nie mówi„od siebie” (J 16, 13). Takie prawdziwie Boskie wyniszczenie wyjaśnia, dlaczego Go „świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna” (J 14,17), podczas gdy znają Go wierzący w Chrystusa, ponieważ w nich przebywa. (KKK 687).

Więcej KKK 683-701

     Zwróćcie się do ognistej Gołębicy, do Ducha Świętego, który wszystkiemu daje natchnienie… Przed każdym działaniem módlcie się o światło, o łaskę Ducha Świętego. bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

DZIEŃ 3 – STRUMIENIE WODY ŻYWEJ

Słowo życia – J 7, 37-39

Człowiek, zdeformowany przez grzech i śmierć, pozostaje „obrazem Bożym”, obrazem Syna, ale jest „pozbawiony chwały Bożej” (Rz 3, 23), pozbawiony „podobieństwa”. Obietnica dana Abrahamowi zapoczątkowuje ekonomię zbawienia, na końcu której sam Syn przyjmie „obraz” i odnowi go w jego „podobieństwie” do Ojca, przywracając Mu chwałę, czyli „Ducha Ożywiciela” (KKK 705).

Więcej KKK 702-716

     Duch Święty przemieni cię w tajemniczą lirę, która w ciszy, pod Jego boskim dotknięciem, będzie wygrywać cudny kantyk na cześć Miłości. Wtedy staniesz się „uwielbieniem Jego Majestatu”.  bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

DZIEŃ 4 – CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM

Słowo życia – Mk 1, 4-11

Wreszcie przez Jana Chrzciciela Duch Święty zapoczątkowuje to, co spełni z Chrystusem i w Chrystusie: przywróci człowiekowi „podobieństwo” Boże. Chrzest Jana był chrztem pokuty; chrzest z wody i Ducha będzie nowym narodzeniem (KKK 720).

Więcej KKK 717-730

Duchu łagodny, co wszystko dobro stwarzasz
Pokoju duszy mej, światłości i siło
wiecznej miłości wszechmocy,
ukaż mi się w swej widzialnej postaci!

Tam, gdzie Syn Człowieczy nad Jordanem,
Swą boską głowę skłaniał w pokorze,
Przybyłeś, wszelkiej czystości nadmiarze,
w łagodnej gołębicy stroju.

św. Teresa Benedykta od Krzyża

DZIEŃ 5 – PIĘĆDZIESIĄTNICA

Słowo życia – Dz 2, 1-13

W dzień Pięćdziesiątnicy (po upływie siedmiu tygodni paschalnych) Pascha Chrystusa wypełnia się przez wylanie Ducha Świętego, który zostaje objawiony, dany i udzielony jako Osoba Boska: Chrystus, Pan, ze swojej Pełni wylewa obficie Ducha (KKK 731).

Więcej KKK nr 732-747

     Duchu Święty, oświeć mnie. Cóż mam czynić, by odnaleźć Jezusa? Apostołowie byli prości; przebywali z Jezusem, lecz Go nie rozumieli. Ja też jestem w domu Pana i nie rozumiem Go. O Duchu Święty, gdy zesłałeś Swe światło, przemieniłeś apostołów. Dałeś im moc. Wszelkie poświęcenia stały się im łatwe. O Źródło światła i pokoju, przyjdź i oświeć mnie. Zaspokój mój głód i pragnienie. Jestem ślepa, otwórz me oczy. Jestem nędzna, napełnij mnie Twymi darami. bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

DZIEŃ 6 – ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO

Słowo życia – Iz 11, 1-2

Życie moralne chrześcijan jest podtrzymywane przez dary Ducha Świętego. Są one trwałymi dyspozycjami, które czynią człowieka uległym, by iść za poruszeniami Ducha Świętego. Siedmioma darami Ducha Świętego są: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. Chrystus, Syn Dawida, posiada je w całej pełni. Dopełniają one i udoskonalają cnoty tych, którzy je otrzymują. Czynią wiernych uległymi do ochotnego posłuszeństwa wobec natchnień Bożych (KKK 1830-1831).

Więcej KKK 1285-1301

     O najsłodszy Zbawicielu, uchyl ode mnie – według Twej woli – wszystko, co stać może na przeszkodzie do otrzymania w swoim czasie pełności łask Ducha Świętego, potrzebnych do wytrwania w miłości Twojej. św. Rafał Kalinowski

DZIEŃ 7 – OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO

Słowo życia – Ga 5, 22-25 

     Owocami Ducha są doskonałości, które kształtuje w nas Duch Święty jako pierwociny wiecznej chwały. Tradycja Kościoła wymienia ich dwanaście: „miłość, wesele, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość” (Ga 5, 22-23 Wulg.) (KKK 1832).

Więcej KKK 1302-1321

     Świat i wspólnoty zakonne poszukują nowości w nabożeństwach a zaniedbują prawdziwe nabożeństwo do Pocieszyciela. To dlatego tkwią w błędzie, w rozłamach, to dlatego nie ma ani pokoju, ani światła. Nie wzywa się światła, jak winno być wzywane, a ono właśnie objawia nam prawdę…. To dlatego świat jest w ciemnościach. Każdy – w świecie czy we wspólnotach – kto będzie wzywał Ducha Świętego, nie umrze w błędzie. bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

Duchu Święty, natchnij mnie.
Miłości Boża, pochłoń mnie,
na właściwą drogę zaprowadź mnie.
Maryjo Matko moja, spojrzyj na mnie.
Z Jezusem błogosław mnie;
od wszelkiego złego,
od wszelkich złudzeń,
od wszystkich niebezpieczeństw
zachowaj mnie. Amen.

bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

Scroll Up