Stowarzyszenie „Walka Duchowa” – statut

Statut Stowarzyszenia

STATUT

Stowarzyszenie „WALKA DUCHOWA”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie „Walka Duchowa”, w skrócie SWD, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.

§2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedziba znajduje się we Wrocławiu.

 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

 4. Stowarzyszenie może w przyszłości podjąć działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności przeznaczony byłby w całości na działalność statutową.

 5. Znak graficzny i wzór pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji społecznych, religijnych i religijno-społecznych, których cele i zadania są pokrewne z celami i zadaniami Stowarzyszenia.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§4

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 1. wspieranie aktywności i integracji wspólnot działających przy parafii, opiekunów duchowych i parafian;

 2. krzewienie kultury chrześcijańskiej;

 3. rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki i nauki;

 4. edukacja ekologiczna, zdrowotna, ekonomiczna, społeczna, etyczna i językowa oraz wychowanie;

 5. popularyzacja nauki;

 6. promocja i organizacja wolontariatu;

 7. aktywizacja i integracja życia wspólnot oraz parafian;

 8. dynamizacja i koordynacja działalności istniejących organizacji, wspólnot i ruchów parafialnych;

 9. informowanie i promowanie wszelkich inicjatyw oraz wydarzeń związanych z działalnością wspólnot oraz życia parafian;

 10. pogłębianie życia duchowego i religijnego członków Stowarzyszenia oraz członków wspólnot, opiekunów, parafian oraz osób zaprzyjaźnionych i wspierających;

 11. pomoc ubogim i potrzebującym;

 12. wspomaganie postaw i zachowań wzmacniających życie rodzinne i rolę rodziny w społeczeństwie;

 13. pomoc społeczna, głównie rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób;

 14. działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

 15. pomoc osobom niepełnosprawnym;

 16. podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 17. ochrona dóbr kultury i sztuki;

 18. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

 19. przeciwdziałanie patologiom społecznym;

 20. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych oraz wojen w kraju i za granicą;

 21. ochrona i promocja zdrowia;

 22. organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;

 23. integracja działań na rzecz wspólnoty europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 24. ochrona przyrody.

§5

 1. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. działalność informacyjną i wydawniczą, w tym wydawanie własnego czasopisma;

 2. organizację spotkań, prelekcji, wykładów, dyskusji, seminariów, kursów, konferencji, rekolekcji, czuwań i pielgrzymek;

 3. organizację wyjazdów, wycieczek, rajdów, obozów letnich i zimowych oraz imprez sportowych i rekreacyjnych;

 4. organizację wystaw, koncertów, przedstawień oraz innych imprez kulturalnych i oświatowych;

 5. działalność charytatywną, organizację imprez dobroczynnych i charytatywnych;

 6. organizację i prowadzenie poradni i telefonów zaufania;

 7. organizację i prowadzenie bibliotek oraz ośrodków dokumentacji;

 8. realizację programów za pomocą dostępnych mediów (radio, telewizja, prasa, internet itp.);

 9. organizację i prowadzenie działalności poligraficznej, fonograficznej i audiowizualnej;

 10. prowadzenie klubów, księgarni i sklepów;

 11. wspieranie prac remontowych obiektów sakralnych parafii;

 12. współdziałanie z organizacjami samorządowymi i organami administracji państwowej w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia dla działań pożytku publicznego realizowanych przez Stowarzyszenie;

 13. przyznawanie stypendiów, nagród, zapomóg i dotacji;

 14. doradztwo i pomoc – także materialną i finansową – innym stowarzyszeniom, organizacjom, osobom i instytucjom o podobnych celach, w tym wydawnictwom, duszpasterstwom, parafiom, misjom, wspólnotom;

 15. współpracę z instytucjami i organizacjami – polskimi i zagranicznymi – o podobnym zakresie działania oraz z osobami fizycznymi i prawnymi, wspierającymi działalność zgodną z celami Stowarzyszenia.

 1. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej wyodrębni Zarząd w uchwale.

 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa, w szczególności środowiska zebranego przy parafii Opieki św. Józefa, pomoc w funkcjonowaniu wspólnot, parafii oraz osób z nią zrzeszonych i zaprzyjaźnionych.

§6

 1. Działalność Stowarzyszenia i jego członków nie może być sprzeczna z zasadami etyki i moralności chrześcijańskiej.

 2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych;

b) wspierających.

§8

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, która pragnie realizować cele Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację, potwierdzoną opinią członka wprowadzającego. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§9

 1. Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne oraz prawne: wyższe uczelnie, szkoły, przedsiębiorstwa, zakłady pracy, kluby i organizacje, których działalność statutowa i programowa jest zbieżna z celami Stowarzyszenia i które dla wsparcia działalności Stowarzyszenia zadeklarują stałą pomoc lub w inny sposób będą wspierać działalność Stowarzyszenia poprzez udostępnianie pomieszczeń, sprzętu i urządzeń technicznych, materiałów, środków transportu itp.

 2. Członka wspierającego, na podstawie jego pisemnej deklaracji, przyjmuje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.

 3. Członkowie wspierający nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§10

1. Członek zwyczajny ma prawo:

a) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

b) uczestniczyć w zebraniach i spotkaniach Stowarzyszenia oraz innych formach jago działalności.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział jako głos doradczy przy pomocy uprawnionego przedstawiciela w zebraniach Stowarzyszenia oraz zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§11

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia;

b) aktywnie uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia;

c) propagować idee i cele Stowarzyszenia;

d) opłacać składki członkowskie.

§12

 1. Przynależność członka zwyczajnego do Stowarzyszenia ustaje w wyniku:

  1. jego śmierci;

  2. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego Zarządowi na piśmie;

  3. skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi Stowarzyszenia na piśmie;

  2. skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 3. Od sytuacji wymienionej w ust. 1c i w ust. 2b uchwały przysługuje członkowi odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§13

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;

b) Zarząd Stowarzyszenia;

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu trwa 2 lata, pod warunkiem corocznego otrzymania absolutorium. W razie nieudzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia następuje odwołanie tych osób z zajmowanych stanowisk oraz wybór nowych władz, zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 8g.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

§14

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku.

3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest:

a) na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia;

b) na pisemny wniosek, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia;

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5. O terminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i proponowanym porządku obrad Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania w formie telefonicznej, poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru lub powiadomienia potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście.

6. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu piętnaście minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę obecnych, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powinno odbyć się najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty podjęcia odpowiedniej uchwały lub zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało powołane i jest zwoływane w sposób określony w §14 pkt. 5.

8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

a) wybór władz Stowarzyszenia;

b) uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia; projekt programu winien uzyskać uprzednio opinię opiekuna duchowego złożoną na piśmie;

c) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Członków i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach;

d) uchwalanie zmian Statutu;

e) zatwierdzanie regulaminów działalności władz Stowarzyszenia;

f) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej;

g) coroczne udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;

h) uchwalanie wysokości składki członkowskiej oraz sposobu i terminu jej opłacania;

i) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia;

j) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

k) powołanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowie między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu Stowarzyszenia lub członkiem Komisji Rewizyjnej, jak również w sporze z członkiem Zarządu Stowarzyszenia.

§15

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia wybierany jest na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, pozostałych 4 członków Zarządu Stowarzyszenia wybieranych jest zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. Na pierwszym posiedzeniu, spośród wybranych członków konstytuuje się Zarząd, tj. I i II Wiceprzewodniczący, Sekretarz i Skarbnik.

4. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

5. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.

6. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) realizowanie programu działalności Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

b) uchwalanie okresowych planów działania i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;

c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz zgodnie z postanowieniami §21;

d) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia;

e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

f) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia;

 1. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Uchwała o powołaniu pełnomocnika zapada bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwała musi zawierać pełnomocnictwo rodzajowe, z dokładnym określeniem zakresu, formy i terminu dokonania czynności oraz z zakazem substytucji.

 2. Członkowie Zarządu nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej wobec siebie.

 3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 4. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci Prezesa jego obowiązki pełni Wiceprezes do końca kadencji Zarządu.

§ 16

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybieranych zwykłą większością głosów. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

 3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:

  1. osoby wchodzące w skład Zarządu Stowarzyszenia lub osoby pozostające z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

  2. osoby skazane prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

 4. Komisja Rewizyjna na bieżąco kontroluje pracę Zarządu Stowarzyszenia, w tym celu może powołać odpowiednich ekspertów.

 5. Komisja Rewizyjna w wyniku kontroli Zarządu Stowarzyszenia może formułować wnioski i przedkładać je Zarządowi Stowarzyszenia do realizacji.

 6. Komisja Rewizyjna raz w roku przedkłada Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdanie ze swojej działalności i stawia wniosek o absolutorium dla członków Zarządu Stowarzyszenia.

§17

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§18

Władze Stowarzyszenia są obowiązane rozpatrywać wszystkie uwagi i wnioski zgłaszane do nich przez członków Stowarzyszenia.

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§19

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości.

2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą z:

a) składek członkowskich;

b) wpływów z działalności odpłatnej pożytku publicznego;

c) dotacji i subwencji;

d) darowizn, spadków i zapisów;

e) zbiórek publicznych;

f) dochodów z majątku Stowarzyszenia;

g) działalności gospodarczej.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, wynikających z odrębnych przepisów, i tylko w zakresie i rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Każdorazowo decyzję o podjęciu działalności, jej rodzaju, zakresie, wielkości i terminie podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w formie uchwały, zgodnie z postanowieniami §14 ust. 6 Statutu.

4. Cały dochód Stowarzyszenia ze źródeł opisanych w ust. 2 zostanie przekazany wyłącznie na realizację celów Stowarzyszenia, o których mowa w § 4 Statutu.

§20

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;

 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie ich organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§21

 1. Do składania oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym dotyczących majątku Stowarzyszenia, wymagane są podpisy trzech członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym Przewodniczącego lub Skarbnika.
 2. Dyspozycje w sprawach majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 10 000 zł wymagają uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej zgodnie z postanowieniami §15 ust. 5 Statutu.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§22

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 liczby głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.

Scroll Up